fbpx

Regulamin konkursu

Konkurs noworoczny KiCA 2024

Regulamin konkursu noworocznego KiCA

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fdirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, tel. +48 42 252 99 95
  adres prowadzenia działalności: ul. Brukowa 10, 91-341 Łódź
  NIP: 9471916045 | REGON: 473304713| BDO: 000010258
  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
  XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejesteru Sądowego,
  Numer KRS: 0000944252, Kapitał zakładowy: 50 000 zł.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez platformę Instagram.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/kica_polska (zwanej dalej “Fanpage”).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
 3. Konkurs trwa od 16.08. do 20.01.2024 r. do godziny 23:59.
 4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.01.2024 r. za pośrednictwem FanPage na Instagramie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagram’a.

Zadanie konkursowe

 1.  Zadanie konkursowe polega: na wstawieniu w komentarzu do posta przepisu na potreningowy relaks.
 2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców, których Odpowiedzi na zadanie konkursowe będą najciekawsze.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są 3 masażery KiCA: k2, k1 i mini c
  Wybranych zostanie trzech zwycięzców, każdy dostanie 1 szt nagrody.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy Fdirect lub może zostać przesłana pocztą.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Fdirect.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś/aś wyboru.